Privacy Policy

PRIVACY POLICY

  This website is operated by Storitve Marketinga in Administracije S.P and Institut Ars Magna, hereinafter jointly referred to as the “Ljubljana Free Tour” or “LFT”.
 1. PRIVACY STATEMENT
 2. The Ljubljana Free Tour respects the privacy of all website users and is committed to maintaining confidentiality of personal data we collect. We shall never sell nor share any user information we collect with any party not directly connected with rendering of our services. For purposes of this statement, the term “user” includes website visitors who are not yet customers and those who become customers.
 3. DATA COLLECTION, STORAGE & USE
 4. The LFT website does not collect any user information. When you request details regarding our services or when you make a reservation we store your Name, email and address for future use exclusively for handling your booking or inquiry. We might write you a mail asking for feedback or a review. All information provided to us through this website or via email is administered and protected in accordance with this privacy policy. We do not collect or store any personal information on any external database and manage all files in our own offline system. We never collect or store payment details of any type. Information sent to us via forms is also subject to the privacy policy of our service provider, Cognito, LLC, who run a strict privacy policy and are committed to maintaining privacy of users. Their privacy policy may be viewed at https://www.cognitoforms.com/privacy
 5. USE OF COOKIES
 6. The LFT website uses basic cookies for identification of users only and this never includes any personal information of any kind - not even name or email address.
  We do use 3rd party services such as Google Analytics, Facebook, and Cognito Forms which all have their own cookie policy which you can read on their respective sites. Also, this website uses the Weebly system as web platform which might collect some cookies for enhancement of user experience on the site.
 7. AMMENDMENTS TO THIS PRIVACY POLICY
 8. The LFT reserves the right to update this policy in accordance with Slovene law. Should we ever decide to use information differently, we will first notify all users regarding any change via the email address they provided to us and give them the opportunity to have themselves removed from our list.
 9. LICENSE TO USE THIS WEBSITE
 10. By using this website you agree to the Privacy Policy detailed herein and to the Terms & Conditions of this site and accept them as reasonable. Please do not use this website if you do disagree. If any of the points under this policy are found to be unenforceable under applicable law, that will have no bearing on the enforceability of the rest of the disclaimer notice. The name, logo, and content of this website is protected by copyright law for the Ljubljana Free Tour. Any preparation of copies, reproduction, republication, downloading, broadcasting or transmitting of any content for commercial purposes is strictly prohibited. Prior written consent of the copyright holder must be obtained for any other use of material. No part of this site may be distributed or copied for any commercial purpose or financial gain. All intellectual property rights in relation to this website are reserved and owned by the LFT.
 11. LINKS TO OTHER WEBSITES AND PRODUCTS
 12. Links to other websites are provided for the convenience of users. We are unable to provide any warranty regarding the accuracy or completeness of the content of such sites, or the reliability, quality or effectiveness of any products provided through external websites. A link to an external site does not imply an endorsement of the views, information or products provided or held by such websites.


POLITIKA ZASEBNOSTI

  To spletno mesto upravljata Storitve Marketing in Administracije S.P in Institut Ars Magna, v nadaljevanju skupaj imenovana »Ljubljana Free Tour« ali »LFT«.
 1. IZJAVA O ZASEBNOSTI
 2. Ljubljana Free Tour spoštuje zasebnost vseh uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje k varovanju zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo. Podatkov o uporabnikih, ki jih zberemo, nikoli ne bomo prodali ali posredovali nobeni stranki, ki ni neposredno povezana z zagotavljanjem naših storitev. Za namene te izjave izraz "uporabnik" vključuje obiskovalce spletne strani, ki še niso stranke, in tiste, ki postanejo stranke.
 3. ZBIRANJE, SHRANJEVANJE IN UPORABA PODATKOV
 4. Spletno mesto LFT ne zbira nobenih podatkov o uporabnikih. Ko zahtevate podrobnosti o naših storitvah ali ko opravite rezervacijo, shranimo vaše ime, e-pošto in naslov za prihodnjo uporabo izključno za obravnavo vaše rezervacije ali povpraševanja. Morda vam bomo poslali e-pošto s prošnjo za povratne informacije ali oceno. Vse informacije, ki nam jih posredujete prek tega spletnega mesta ali po e-pošti, se upravljajo in varujejo v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti. Ne zbiramo ali shranjujemo osebnih podatkov v nobeni zunanji bazi podatkov in upravljamo vse datoteke v lastnem sistemu brez povezave. Nikoli ne zbiramo ali hranimo kakršnih koli podatkov o plačilu. Za informacije, ki nam jih pošljete prek obrazcev, velja tudi pravilnik o zasebnosti našega ponudnika storitev, Cognito, LLC, ki vodi strogo politiko zasebnosti in se zavezuje k ohranjanju zasebnosti uporabnikov. Njihov pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate na https://www.cognitoforms.com/privacy
 5. UPORABA PIŠKOTKOV
 6. Spletno mesto LFT uporablja osnovne piškotke samo za identifikacijo uporabnikov in to nikoli ne vključuje kakršnih koli osebnih podatkov – niti imena ali e-poštnega naslova.
  Uporabljamo storitve tretjih oseb, kot so Google Analytics, Facebook in Cognito Forms, ki imajo svojo politiko piškotkov, ki jo lahko preberete na njihovih spletnih mestih. Poleg tega to spletno mesto uporablja sistem Weebly kot spletno platformo, ki lahko zbira nekaj piškotkov za izboljšanje uporabniške izkušnje na spletnem mestu.
 7. SPREMEMBE TE POLITIKE ZASEBNOSTI
 8. LFT si pridržuje pravico do posodobitve te politike v skladu s slovensko zakonodajo. Če se kdaj odločimo za drugačno uporabo informacij, bomo vse uporabnike o kakršni koli spremembi najprej obvestili na elektronski naslov, ki so nam ga posredovali, in jim dali možnost, da se sami odstranijo z našega seznama.
 9. LICENCA ZA UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA
 10. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate s Politiko zasebnosti, podrobno opisano tukaj, in s pogoji in določili tega spletnega mesta in jih sprejemate kot razumne. Prosimo, ne uporabljajte te spletne strani, če se s tem ne strinjate. Če se ugotovi, da katera od točk tega pravilnika ni izvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, to ne bo vplivalo na izvršljivost preostalega obvestila o zavrnitvi odgovornosti. Ime, logotip in vsebina te spletne strani so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah Ljubljana Free Tour. Strogo je prepovedano kakršno koli kopiranje, razmnoževanje, ponovno objavljanje, nalaganje, oddajanje ali prenos kakršne koli vsebine v komercialne namene. Za kakršno koli drugo uporabo gradiva je potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje imetnika avtorskih pravic. Nobenega dela tega mesta ni dovoljeno distribuirati ali kopirati za kakršne koli komercialne namene ali finančne koristi. Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s to spletno stranjo so pridržane in v lasti LFT.
 11. POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI IN IZDELKOV
 12. Za udobje uporabnikov so na voljo povezave do drugih spletnih mest. Ne moremo zagotoviti nikakršnega jamstva glede točnosti ali popolnosti vsebine takšnih spletnih mest ali zanesljivosti, kakovosti ali učinkovitosti izdelkov, ki so na voljo prek zunanjih spletnih mest. Povezava do zunanjega spletnega mesta ne pomeni odobritve pogledov, informacij ali izdelkov, ki jih zagotavljajo ali hranijo taka spletna mesta.